Rajd letni 2009
Video1

Majówka 2009
Video2

Poręba 2010
Video3

Newsletter

E-mail:

Statut

Statut Stowarzyszenia pod nazwą:
„Towarzystwo Jeździectwa Naturalnego”

(zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami)

Rozdział I - nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Jeździectwa Naturalnego, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.  

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawna.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II - cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest promowanie metod jeździectwa naturalnego i naturalnych metod komunikacji z koniem w Polsce oraz inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie różnorodnych działań zmierzających do ich popularyzacji. Działania te zmierzają do poprawy warunków bytowania koni, ich ochrony oraz zmniejszania i eliminacji agresji w społeczeństwie zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi względem siebie.

Różnorodne działania zmierzające do szeroko pojętej edukacji społeczeństwa i podnoszenia świadomości będą prowadzone nieodpłatnie.

Profesjonalne usługi i działania adresowane do wyselekcjonowanych grup odbiorców mogą być prowadzone odpłatnie.

§7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie różnorodnych działań zmierzających do popularyzowania wiedzy o koniach, jeździectwie naturalnym, komunikacji z koniem oraz poprawy warunków życia koni w świecie ludzi i ich ochrony.
 2. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa na temat metod komunikacji i eliminacji agresji, wobec zwierząt a także ludzi względem siebie, na przykładzie współpracy z koniem.
 3. Prowadzenie i stałe wzbogacanie ośrodka informacyjnego o jeździectwie naturalnym, komunikacji z koniem oraz poprawy warunków życia koni w świecie ludzi.
 4. Prowadzenie projektów dla społeczności lokalnych (np. hipoterapia, terapia przy koniu) mających na celu pomoc ludziom i zwierzętom poprzez zmniejszanie agresji i demonstrowanie łagodnych metod pracy i współdziałania.
 5. Organizowanie szkoleń i pokazów zmierzających do popularyzacji naturalnych metod komunikacji z koniem, podnoszenia umiejętności jeździeckich i budowania przyjacielskich więzi ze zwierzętami.
 6. Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami polskimi i zagranicznymi, które specjalizują się lub promują jeździectwo naturalne w różnorodnych jego formach oraz opiekę nad końmi zgodną z jego naturalnymi potrzebami.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.

Rozdział III - członkostwo, prawa i obowiązki członków

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pragnąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia, która złożyła pisemna deklaracje i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§10

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansowa, rzeczowa lub merytoryczna i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

Członek wspierający - osoba prawna, jest wobec Stowarzyszenia reprezentowana przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

§11

Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek rocznych.

§12

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do czynnego uczestniczenia w głosowaniu. 

Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie wspierający mają prawa określone w §12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§14

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. czynnego popierania działalności Stowarzyszenia,
 2. opłacania w określonym terminie składek członkowskich (z wyjątkiem członków honorowych).

§15

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy członków przez Zarząd za niewypełnianie zadań należących do członka Stowarzyszenia lub zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej pół roku,
 3. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej (w przypadku członka wspierającego).

§16

Wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.

Rozdział IV - władze stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa nie dłużej niż 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest WALNE ZEBRANIE, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na pięć lat.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  3. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
  4. wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§20

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§22

ZARZĄD jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy walnymi Zebraniami. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia.

§23

Zarząd składa się, z co najmniej 3 osób. Walne Zebranie wybiera prezesa oraz minimum 2 osoby, które obejmą przydzielone funkcje na pierwszym zebraniu Zarządu.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku obrad.
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 7. Rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.

§25

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w terminach ustalonych przez Prezesa, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§26

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§27

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający jednoosobowo, natomiast rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań ponad wymienioną kwotę wymagać będzie łącznego współdziałania dwóch członków Zarządu.

§28

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§29

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

§30

Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola (co najmniej raz w roku) całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z ocena działalności oraz zgłaszanie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
 3. Wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§32

Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału w obradach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V - majątek stowarzyszenia

§33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. wpływy z działalności statutowej;
  3. dotacje, darowizny, zapisy itp.
 3. Fundusze uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się na realizacje celów statutowych.

Rozdział VI - zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§34

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Rozdział VII - postanowienia końcowe

§35

Wszystkie kwestie nie poruszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia, reguluje Walne Zebranie swoimi uchwałami i ustaleniami.

Koniec